Stručný súhrn podmienok

 1. Prezeranie, hodnotenie, pridávanie recenzií a fotografií je zadarmo. Živnostníci  a firmy si môžu zakúpiť platený variant profilu.
 2. V referenciách a vypĺňaní profilu píšte pravdivé údaje a skutočnosti.
 3. Príspevky nepravdivé a/alebo proti pravidlám môžeme upraviť alebo zmazať.

Podmienky používania

 1. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetového portálu Najmajstri.sk je občianske združenie iQuality, Bernolákova 1484/9, 92101 Piešťany, IČO: 50621424, (ďalej aj ako „Poskytovateľ“), ktoré poskytuje služby pre všetkých užívateľov a návštevníkov internetových stránok (fyzické aj právnické osoby). Služby na Najmajstri.sk sú určené na súkromné aj komerčné účely.
 2. Internetový portál Najmajstri.sk označuje doménu druhej úrovne najmajstri.sk, partnerské domény druhej úrovne, ktoré poskytujú svoje služby v spolupráci s Poskytovateľom a domény tretej úrovne v tvare xxxx.najmajstri.sk, resp. www.najmajstri.sk /xxxx.
 3. Poskytovanie a využívanie služieb na Najmajstri.sk sa spravuje týmito podmienkami.
 4. Služby na Najmajstri.sk sú poskytované bezplatne a aj za odplatu. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, služba je poskytovaná bezplatne.
 5. Podmienkou využívania služieb na Najmajstri.sk je bezvýhradný a zrejmý súhlas užívateľa s týmito Podmienkami. V prípade, ak užívateľ s Podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.
 6. Dodávateľom sa rozumie osoba, ktorá má záujem dodať službu, alebo tovar. Dodávateľom môže byť súkromná osoba, živnostník, alebo firma.
 1. Registrácia

 1. Registrácia na Najmajstri.sk nie je povinná. Neregistrovaní užívatelia majú možnosť využívať mnohé služby podľa aktuálnej ponuky.
 2. Registrovaní užívatelia získavajú prístup k rozšírenej ponuke služieb a informácií. Užívateľ je povinný pri registrácii uvádzať pravdivé údaje v súlade so skutočnosťou. Ak sa informácie uvádzané užívateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, Poskytovateľ je oprávnený registrovaný užívateľský účet zrušiť alebo dočasne obmedziť. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu priamu ani nepriamu škodu, ktorá môže užívateľovi alebo jeho partnerom vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia registrácie.
 3. Niektoré služby poskytované na Najmajstri.sk sú podmienené registráciou.
 4. Ukončením registračného procesu, súhlasom s Podmienkami Najmajstri.sk a s príslušnými osobitnými podmienkami a potvrdením voľby “Registrovať“, „Súhlasím“ alebo ich obdobami/náhradami, sa zmluvný vzťah medzi registrovaným užívateľom a Poskytovateľom považuje za uzatvorený v písomnej forme v súlade s ustanovením § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 1. Práva a povinnosti prevádzkovateľa portálu Najmajstri.sk

 1. Poskytovateľ poskytuje služby na stránke Najmajstri.sk v stave v akom sa nachádzajú , t.j. so všetkými prípadnými závadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. Poskytovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Najmajstri.sk.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov a aktivity užívateľov. Príspevky do diskusií a na nástenkách ako aj profily užívateľov vyjadrujú názory užívateľov a Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť a nestotožňuje sa s prezentovanými názormi, obsahom príspevkov a diskusií v komunikácií medzi užívateľmi. Akýkoľvek príspevok z diskusie má právo Poskytovateľ vymazať bez predchádzajúceho upozornenia.
 3. Poskytovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu užívateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu a prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne. Poskytovateľ má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku Najmajstri.sk, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
 4. Poskytovateľ vo vlastnom záujme dbá na kvalitu a pravdivosť referencií. Nenesie však zodpovednosť za prípadné chyby alebo nepravdivé údaje vložené užívateľmi.
 5. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať súčinnosť na oprávnené výzvy štátnych orgánov a iných oprávnených fyzických a právnických osôb. V prípade uloženia pokuty alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy Poskytovateľovi vzniknutej v dôsledku aktivít užívateľa na Najmajstri.sk, užívateľ sa zaväzuje nahradiť takto vzniknutú škodu v celom rozsahu.
 1. Práva a povinnosti užívateľa

 1. Užívateľ je povinný dodržiavať tieto Pravidlá a súčasne aj konkrétne pravidlá, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na Najmajstri.sk ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Referencie a hodnotenia smie vkladať len skutočný zadávateľ, najčastejšie zákazník danej zákazky, ktorej sa referencia týka.
 3. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude vyvíjať aktivitu, ktorá by viedla k poškodzovaniu konkurencie alebo by bola nekalou súťažou.
 4. Užívateľ smie na portáli vystupovať pod jedinou, skutočnou identitou označenou používateľským menom.
 5. Užívateľ nesmie používať portál Najmajstri.sk spôsobom, ktorým by mohol poškodiť, narušiť nebo preťažiť tento portál.
 6. Užívateľ má právo požiadať o zrušenie svojho účtu.
 7. Ak sa užívateľ registruje ako dodávateľ, súhlasí so zverejnením kontaktných údajov na jeho firmu.
 8. Užívateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky a aktivity na Najmajstri.sk a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami a podmienkami konkrétnej služby.
 9. Užívateľom služieb na Najmajstri.sk je zakázané najmä: 
  a) používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou
  b) uvádzať nepravdivé, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie osebe či inej osobe
  c) propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine
  d) propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním
  e) otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok
  f) ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav
  g) propagovať detskú pornografiu
  h) otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov
 1. Ochrana súkromia na portáli Najmajstri.sk

 1. Poskytovateľ rešpektuje súkromie užívateľov Najmajstri.sk a potrebu ochrany a spracovania všetkých informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu užívateľov. Pojmom osobné údaje označujeme informácie, ktoré môžu byť použité na identifikáciu jednotlivca, ako napr. meno, priezvisko, adresa, email ako aj iné kontaktné osobné a pracovné údaje.
 2. Poskytovateľ nikdy neposkytne osobné údaje tretej strane, ani ich nezverejní bez výslovného súhlasu užívateľa.
 3. Vo všeobecnosti môže užívateľ navštíviť Najmajstri.sk bez toho, aby poskytol akékoľvek údaje. Niektoré zo stránok Najmajstri.sk môžu využívať cookies.
 4. Otázky alebo podnety k ochrane súkromia Najmajstri.sk užívateľ doručuje na adresu Poskytovateľa niektorým zo spôsobov uvedených v sekcii Kontakt.
 1. Poplatky

 1. Pokiaľ nie je uvedené inak, je každá služba poskytovaná bezplatne.
 2. Spoplatnené balíky služieb pre dodávateľov je vždy potrebné objednať a potvrdiť. Sú jasne a zreteľne označené ako spoplatnené.
 3. Všetky poplatky sa riadia cenníkom služieb zverejnenom na stránke „Pridať svoju firmu“.
 4. Zadanie a zverejnenie recenzie je pre zadávateľa bezplatné.
 5. Zaslanie dopytu dodávateľom je pre zadávateľa bezplatné.
 1. Úhrada za služby

 1. Poplatky sa uhrádzajú prostredníctvom služby PayPal.
 2. Dodávateľ po prijatí úhrady vystaví odberateľovi elektronickú faktúru.
 1. Pravidlá diskusií a komunikácie na Najmajstri.sk

 1. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah a aktivity v diskusiách medzi užívateľmi.
 2. Príspevky a vyjadrenia jednotlivých diskutujúcich predstavujú názory čitateľov a návštevníkov Najmajstri.sk a Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za prezentované názory ani sa s nimi nestotožňuje.
 3. V diskusii a komunikácii medzi užívateľmi je zakázané pridávať príspevky, ktoré :
  a) obsahujú vulgarizmy, vyhrážky a osobné útoky voči iným diskutujúcim a tretím osobám
  b) podnecujú k potláčaniu základných práv a slobôd, násiliu, rasizmu, diskriminácii, hanobeniu skupín obyvateľstva, k rasovej, národnostnej a etnickej neznášanlivosti
  c) propagujú komerčné produkty alebo majú zjavne reklamný obsah
  d) obsahujú údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas
  e) šíria ohováračské, nactiutŕhačné, obscénne alebo iné protizákonné materiály, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom
  f) opakovane obsahujú rovnaký príspevok, obsahujú nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty
  g) vyzývajú k porušovaniu zákonov, sú poburujúce a v rozpore so zásadami morálky.
 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zasahovať do jednotlivých príspevkov, zmazať príspevky alebo jednotlivým užívateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii, ak príspevky porušujú tieto pravidlá alebo na základe predchádzajúcich príspevkov určitého autora, je podozrenie, že by mohli porušovať tieto pravidlá. Užívateľ nemôže brániť v diskusii ostatným užívateľom, prípadne ju narúšať, ani obťažovať ostatných užívateľov.
 5. Ak sa užívateľ domnieva, že niektorý z príspevkov z uverejnených príspevkov porušuje tieto Pravidlá, prosím oznámte nám túto skutočnosť na iquality.oz@gmail.com.
 1. Pravidlá používania a pridávania obsahu

 1. Obsah na Najmajstri.sk je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Poskytovateľ. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia Poskytovateľa je zakázané. Poskytovateľ ako oprávnený zástupca autorov obsahu zverejneného na Najmajstri.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos tohto obsahu v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) autorského zákona.
 2. Poskytovateľ je oprávnený vytvoriť bezplatný profil fyzickej či právnickej osoby aj bez jej výslovného súhlasu a uvádzať údaje o fyzickej či právnickej osobe z verejne dostupných zdrojov, zdieľaných i komerčných databáz a údajov štátnych či profesných inštitúcií.
 3. Užívateľ, ktorý zverejňuje na Najmajstri.sk slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové príspevky, najmä články, videá, nahrávky alebo fotografie, nemá za jeho príspevky zverejnené na Najmajstri.sk nárok na žiadnu autorskú odmenu.
 4. Užívateľ vyhlasuje, že je oprávnený dodať Poskytovateľovi za účelom použitia na Najmajstri.sk svoje príspevky a že získal všetky potrebné povolenia, licencie a práva vyžadované v zmysle platných právnych predpisov. Užívateľ vyhlasuje, že práva k príspevkom dodaným alebo použitím na Najmajstri.sk, ktoré požívajú ochranu podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom („autorský zákon“), udeľuje Poskytovateľovi súhlas na použitie všetkými spôsobmi známymi ku dňu pridania príspevku na Najmajstri.sk, a to v neobmedzenom rozsahu, nevýhradne, bezodplatne a bez časového obmedzenia.
 5. Užívateľ pridávajúci príspevky vyhlasuje, že je oprávnený príspevky zverejniť a prípadne, že získal všetky oprávnenia na takéto nakladanie s príspevkom od oprávnených osôb. V prípade pridávania príspevkov chránených licenčnými právami tretích osôb užívateľ potvrdzuje, že je oprávnený s príspevkom nakladať a neporušuje práva tretích osôb.
 6. Zverejnením svojich príspevkov na Najmajstri.sk užívateľ súhlasí s verejným šírením a použitím príspevkov a vloženého obsahu.
 1. Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na Najmajstri.sk. Zmena je platná a účinná a pre užívateľa záväzná dňom zverejnenia na webovej stránke Najmajstri.sk. Užívateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto Podmienok, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke www.najmajstri.sk najneskôr v deň jej účinnosti.
 3. Užívateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania Najmajstri.sk a jeho služieb sa riadia účinným znením Podmienok a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.
 4. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom 02.01.2017